PGE VIVE KIELCE

Aktualności

Nowy sezon, wielkie emocje, wyjątkowe mecze z rewelacyjnymi przeciwnikami, nowi zawodnicy i ambicja zwycięstwa! Od września będziemy świadkami wyjątkowego sezonu żółto-biało-niebieskich! Zajmij swoje miejsce w Hali Legionów już teraz kupując karnet na cały sezon!

karnety obowiązują na:
PGNiG Superliga wraz z play-off, PGNiG Puchar Polski, rozgrywki Ligi Mistrzów - faza grupowa (7 spotkań Ligi Mistrzów w Kielcach!)

Miałeś karnet? Zajmij swoje miejsce...
Posiadacze karnetów z ubiegłego sezonu mają prawo rezerwacji swojego miejsca. Twoje miejsce z którego przeżywałeś ubiegłoroczne emocje czeka na Ciebie do 25 Sierpnia, karnet odbierzesz po 25.08.

Korzystaj z systemu ratalnego!
Zajmij swoje miejsce do 25 Sierpnia wpłacając 300 zł za karnet. Resztę płatności możesz uregulować przed rozpoczęciem sezonu (9 września) odbierając jednocześnie swój karnet.

Chodzimy na mecze całą rodziną!
Karnet rodzinny to maksymalnie dwójka dorosłych oraz minimum jedno dziecko (do 18 roku życia). Przy zakupie potrzebujemy od Ciebie dokumentu dziecka (np. legitymacji). Karnet dla tej osoby będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Zniżka na nową koszulkę hummela!
W nowym sezonie nasz zespół będzie grał w koszulkach firmy hummel. Jeszcze przed pierwszym meczem ligowym trafią one do sprzedaży w dwóch wersjach (normalna i premium – z hologramem, specjalnie zapakowana). Posiadacz karnetu będzie mógł kupić jedną koszulkę otrzymując specjalną zniżkę – 20 zł. Jeśli kibic zdecyduje się dodatkowo opublikować na swojej tablicy na facebooku (publicznie) lub na Instagramie zdjęcie swoje z karnetem, karnetu lub grafiki klubu z informacją, że już zarezerwował swoje miejsce na hali na sezon 2017/2018 i hasztagiem #dawajDAWAJ, otrzyma dodatkowe 10 zł zniżki (należy okazać przy zakupie screen z telefonu). Promocja obowiązuje do 20.09.2018.

 

REGULAMIN

IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A.

 1. Organizatorem imprezy masowej w Hali Legionów mieszczącej się przy ulicy Leszka Drogosza 2 w Kielcach, jest Klub Sportowy KS VIVE HANDBALL KIELCE S.A.

 2. Właścicielem Hali Legionów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach.

 3. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. ( Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z dnia 27.05.2013 r.)

 4. Korzystanie z Hali Legionów jest dozwolone dla wszystkich pod warunkiem posiadania biletu wstępu, karnetu, innego dokumentu uprawniającego do wejścia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora, przestrzegania regulaminu imprezy, regulaminu terenu oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.

 5. Osoby obecne na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

 6. Podczas trwania imprezy masowej osobom obecnym na imprezie zabrania się:

 1. Wnoszenia i posiadania alkoholu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych

 2. Dotykania urządzeń i elementów technicznych takich jak kable, przewody, elementy oświetlenia i akustyki oraz elementów zabezpieczenia technicznego

 3. Zastawiania wyznaczonych dróg ewakuacji, dróg dojazdowych dla jednostek pogotowia, policji oraz straży pożarnej

 4. Rzucania jakichkolwiek przedmiotów w kierunku widowni bądź parkietu

 5. Wchodzenia i przebywania na parkiecie, za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z kierownikiem do spraw bezpieczeństwa lub organizatorem imprezy

 6. Wchodzenia na teren hali nie będący przeznaczony do ogólnego użytku (zaplecze lekkoatletyczne, szatnie zawodników, część administracyjno-biurową)

 7. Zabrania się również używania otwartego ognia bądź podpalenia jakichkolwiek materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych

 8. Wnoszenia napojów w butelkach plastikowych, szklanych. Dopuszczalne jest jedynie wnoszenie napojów w opakowaniach kartonowych o pojemności do 0,5 l.

 1. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem środków odurzających, alkoholu, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 6 regulaminu, odmawiające poddaniu się kontroli określonej w pkt. 18 regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

 2. Podczas imprezy masowej będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych zawierający do 3,5 % alkoholu wynikająca z art.8a pkt.3 z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z dnia 27.05.2013 r.)

 3. Spożycie napojów alkoholowych określonych w pkt. 8 regulaminu będzie możliwe na terenie Hali Legionów. Punkty sprzedaży alkoholu naniesione są w załączniku nr 1 do regulaminu.

 1. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych rozpoczynać się będzie wraz
  z udostepnieniem hali dla kibiców, zakończenie nastąpi wraz z zakończeniem imprezy masowej określonej w odpowiednim pozwoleniu, tj., na półtorej godziny przed meczem, zakończenie sprzedaży wraz z końcem meczu.

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona przez firmę posiadającą zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 2. Dewastacja oraz używanie infrastruktury hali (np. toalet) do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem jest niedozwolone.

 3. Organizator imprezy masowej zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie terenu imprezy poprzez oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji.

 4. Organizator zapewnia obsługę i służby porządkowe w ilości wynikającej z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z dnia 27.05.2013 r.)

 5. Punkt pomocy medycznej w przypadkach niezbędnego udzielenia pomocy znajduję się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony.

 6. Punkt informacyjny organizatora znajduję się na terenie imprezy i jest wyraźnie wyznaczony.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

 8. Stanowiska gastronomiczne powinny spełniać wymogi określone w Ustawie o obrocie środkami spożywczymi w handlu obwoźnym ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnej opinii inspekcji Sanitarnej.

 9. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do :

 1. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

 2. Sprawdzenia biletów, karnetów oraz innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren imprezy masowej

 3. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty o których mowa pkt. 6 lit a)

 4. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania tych poleceń- wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej

 5. Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia

 1. Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są bez wezwania pracownika ochrony do okazania biletu wstępu, karnetu, innego dokumentu uprawniającego do wejścia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora.

 2. Dziennikarze i prasa mogą wejść po okazaniu akredytacji prasowej.

 3. Osoby obecne na imprezie masowej zobowiązane są do zajęcia miejsca wyznaczonego na bilecie, karnecie lub innym dokumencie upoważniającym do wejścia, wydanym przez Organizatora.

 4. Osoby opuszczające Halę Legionów w trakcie trwania imprezy masowej zobowiązane są do rejestracji wyjścia u służb porządkowych. Przy ponownym wejściu na teren Hali Legionów obowiązuje rejestracja wejścia u służb porządkowych, zgodnie z punktami 7, 18, 19 Regulaminu imprezy masowej organizowanej przez KS VIVE HANDBALL KIELCE S. A.

 5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników zabezpieczenia mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Za względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy masowej powinni bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom służb porządkowych oraz wykonywać polecenia spikera.

 6. Identyfikator pracownika ochrony zawiera: nr identyfikacyjny i wizerunek twarzy , datę ważności identyfikatora, nazwę wystawcy, pieczęć wystawcy i podpis osoby wystawiającej identyfikator.

 7. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom do opuszczenia imprezy masowej członek służby porządkowej jest uprawniony do użycia środków przymusu bezpośredniego celem wyprowadzenia takiej osoby poza teren imprezy masowej.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej mają zastosowanie przepisy z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. ( Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z dnia 27.05.2013 r.)

 9. Zabrania się niszczenia urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie imprezy.

 10. Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla innych uczestników imprezy.

 11. Każdy kto przebywa na imprezie masowej jest zobowiązany do poszanowania mienia publicznego, zieleni, nie zaśmiecania terenu imprezy.

 12. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na imprezie należy niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne będące na terenie imprezy oraz stosować się do nakazów i poleceń wydawanych przez służby ratownicze i porządkowe.

 13. Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

 14. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez jego wywieszenie przy wejściach na teren imprezy.

 

 

Dyrektor Klubu,

Radosław Wasiak