PGE VIVE KIELCE

BIZNES 1000

„Najlepszym sposobem na zdobycie i zatrzymanie klientów jest nieustanne myślenie o tym, jak zaoferować im więcej za mniej.” Robert Kotler

W myśl tej zasady spółka VIVE Biznes, rozpoczęła działalność w 2012 r, projektem o nazwie BIZNES1000.

To przedsięwzięcie o charakterze biznesowym łączące w sobielojalność, relacje, etykę i przejrzystość, budujące współpracę w oparciu o twarde argumenty – korzyści finansowe.

Działając na dzień dzisiejszy w imieniu 1000 firm, oferty wynegocjowane przez nas i dla naszej grupy należą niejednokrotnie do najlepszych na rynku.

Naszym celem jest wyszukiwanie i wdrażanie projektów służących obniżaniu kosztów działalności m.in. grupy aktualnych i przyszłych sponsorów,

przedsięwzięć dających wymierne i przeliczalne korzyści dla każdego z przedsiębiorców. W myśl zasady WIN – WIN wy­ta­czamy nowe stan­dardy do­brze po­ję­tego biz­nesu.

Pierw­szy z pro­gra­mów oszczęd­no­ścio­wych, Tańsza Telefonia Komórkowa, który zainicjował naszą działalność, w istotny spo­sób ob­ni­żył koszty ko­rzy­sta­nia z te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej firm zrze­szo­nych w Klu­bie 100, przeszedł już przez kolejne etapy renegocjacji oferty, dlatego  zapraszamy do współpracy tych z Państwa, którzy za­in­te­re­so­wani są ak­tyw­nym wy­ko­rzy­sta­niem ko­mu­ni­ka­cji te­le­fo­nicz­nej przy mi­ni­mal­nych na­kła­dach fi­nan­so­wych.

Obniżenie wy­dat­ków poniesionych na ener­gię elek­tryczną, to wartość dodana Programu Tańsza Energia zapoczątkowanego I edycją w 2014, a obecnie kontynuowanego  już trzeci rok z rzędu.  Przy współpracy z jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, liczba uczestników tego programu systematycznie rośnie z roku na rok.

Ubez­pie­cze­nia, to niewątpliwie zna­czą­cy i czę­sto obo­wiąz­ko­wy koszt funk­cjo­no­wa­nia fir­my, dlatego w pro­gra­mie Lep­sze Ubezpieczenia  - przy współpracy z ogólnopolską  siecią przedstawicielstw oraz kadrą najlepszych specjalistów wspieranych  przez międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego Howden Broking Group - uzyskaliśmy najdo­god­niej­sze wa­run­ki w ca­łej pa­le­cie po­trzeb ubezpieczeniowych przed­się­biorstw.

Tań­sze Pa­liwo Flota to także trzeci rok współpracy z  koncernem niejednokrotnie wyróżnionym za jakość obsługi klientów. Przy dostępie do 357 stacji, udziale kart flotowych Routex, mogą Państwo korzystać z  dogodnego bezgotówkowego systemu rozliczeniem, a co najważniejsze  rabatów dostępnych tylko dla naszej grupy zainteresowanej współpracą z naszym partnerem.

Poza programem flotowym współpracujemy także z firmami dostarczającymi Paliwo w Hurcie. Nasi partnerzy cechują się niezwykle merytorycznym podejściem do potrzeb każdej firmy, która to w  połączeniu z wiedzą i wyczuciem rynku,  daje pewność otrzymania ściśle sprofilowanej oferty.

W swoim portfolio oferujemy także Wsparcie prawne, które, poza tradycyjnymi formami pomocy prawnej, oferuje mediacje prowadzone przez doświadczonego mediatora, a także sprawy wymagające dużego doświadczenia i praktyki, jak choćby ustanowienia odpłatnych służebności urządzeń przesyłowych, które znajdują się na Państwa terenie.

Lepsze tłumaczenia dla biznesu, to nie tylko atrakcyjne ceny usług, ale przede wszystkim ich wykonanie na wysokim poziomie, w oparciu o zrozumienie reguł kulturowych i obyczajowych danego kraju.

Mimo naszego kilkuletniego doświadczenia,  jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, ponieważ pracujemy dla Was i z myślą o Was.

Serdecznie zapraszam tych z Państwa, którzy przejawiają zainteresowanie życiem  biznesowym, a także tych,  którzy zechcieliby w nim  aktywnie  uczestniczyć.

Ko­rzy­staj­my z si­ły gru­py – Grajmy Razem!

VIVE Biznes sp. z.o.o.

ul. Robotnicza 5

25 -662 Kielce

Tel +48 (41) 340 56 98 (99)

Anna Kasperek – Koordynator Projektów  Anna.Kasperek@vive.com.pl

Ewa Półchłopek – Koordynator Projektów Ewa.Polchlopek@vive.com.pl

Strona internetowa Projektu Biznes1000 - kliknij tutaj

Ankieta kibica