Kapituła PGNiG Superligi wybierze najlepszych zawodników i trenerów
09.05.2019, 08:43
News Poza boiskiem

Kapituła PGNiG Superligi wybierze najlepszych zawodników i trenerów

 • Patryk Ptak
 • Foto

Patryk_Ptak

Sezon PGNiG Superligi 2018/2019 dobiega końca. Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia rozgrywek, także te indywidualne. Kapituła PGNiG Superligi zbierze się 11 maja, żeby nominować najlepszych zawodników i trenerów do Gladiatorów 2019.

Bogdan Wenta, pytany o plan na nadchodzący mecz reprezentacji, zwykł był odpowiadać: bronić szczelnie, rzucać celnie. I z takimi założeniami wybiorę się na Obrady Kapituły: będę celnie rzucał argumentami i szczelnie bronił swoich kandydatów. A czego się spodziewam? Zaciętości podobnej do tej w niedzielnym meczu PSG z VIVE. Oczywiście w dyskusjach – zapowiada Maciej Wojs, członek Kapituły i dziennikarz TVP Sport. 

Zawodnicy otrzymają 11 nagród, ale Kapituła wybierze nominowanych w 9 kategoriach. Król Strzelców jest już znany, to nasz skrzydłowy Arkadiusz Moryto, a Gladiatora Publiczności wybiorą kibice w głosowaniu internetowym, zostanie do niej nominowanych 5 zwycięzców plebiscytu na Gracza Serii i Gracza Tygodnia, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

PGNiG Su­per­li­gi wy­bie­rze no­mi­no­wa­nych w ka­te­go­riach: 

 • Za­wod­nik Se­zo­nu (5 no­mi­no­wa­nych)
 • Tre­ner Se­zo­nu (3 no­mi­no­wa­nych)
 • Bocz­ny Roz­gry­wa­ją­cy Se­zo­nu (5 no­mi­no­wa­nych)
 • Bram­karz Se­zo­nu (3 no­mi­no­wa­nych)
 • Obroń­ca Se­zo­nu (3 no­mi­no­wa­nych)
 • Ob­ro­to­wy Se­zo­nu (3 no­mi­no­wa­nych)
 • Od­kry­cie Se­zo­nu (3 no­mi­no­wa­nych do 23 lat)
 • Skrzy­dło­wy Se­zo­nu (5 no­mi­no­wa­nych)
 • Środ­ko­wy Roz­gry­wa­ją­cy Se­zo­nu (3 no­mi­no­wa­nych)

11 maja Ka­pi­tu­ła wy­bie­rze no­mi­no­wa­nych w skła­dzie: 

 • Ce­za­ry Osmyc­ki PAP 
 • Iwona Niedź­wiedź przed­sta­wi­ciel za­wod­ni­ków
 • Jan Kor­czak-Mlecz­ko ZPRP
 • Kamil Koł­sut Spor­to­we Fakty
 • Krzysz­tof Ban­dych nc+
 • Le­szek Salva In­te­ria
 • Ma­ciej Wojs TVP Sport
 • Mi­chał Świr­ku­la Ele­ven 
 • Paweł Ko­twi­ca Pol­ska Press
 • Ro­bert Grzę­dow­ski „Czwór­ka” Pol­skie Radio
 • Woj­ciech De­mu­siak Onet
 • Woj­ciech Osiń­ski Prze­gląd Spor­to­wy
 • Woj­ciech Sta­niec Hand­ball News

W tym roku swój głos w ob­ra­dach Ka­pi­tu­ły będą miały także lo­kal­ne re­dak­cje. Z re­gio­nal­nych me­diów swoje głosy prze­ka­za­ły: 

Słowo Spor­to­we; Radio Elka; epiotr­kow.pl; Nowa Try­bu­na Opol­ska; Radio Szcze­cin; Ty­go­dnik Płoc­ki; Wspól­no­ta Pu­ław­ska; Radio Kiel­ce; Puls Kwi­dzy­na; fak­ty­ka­li­skie.pl; no­wi­ny.pl; trój­mia­sto.pl; Pol­skie Radio Ka­to­wi­ce. 

Ob­ra­dy Ka­pi­tu­ły to dla mnie, jak co roku, szcze­gól­ny dzień. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na spo­tka­nie z ludź­mi, któ­rzy bacz­nie śle­dzą nasze ulu­bio­ne roz­gryw­ki, znają się na nich i lubią mieć wła­sne zda­nie. Dys­ku­sja jest wtedy bar­dzo cie­ka­wa. Liczę, że w naj­bliż­szą so­bo­tę bę­dzie po­dob­nie. Jak ana­li­zu­ję po­szcze­gól­ne ka­te­go­rie, to widzę, że Ka­pi­tu­ła nie bę­dzie miała ła­twe­go za­da­nia. Faj­nie bę­dzie móc mo­de­ro­wać dys­ku­sję i po­znać jej efek­ty nieco wcze­śniej niż wszy­scy ki­bi­ce i sami za­in­te­re­so­wa­ni – mówi Piotr Kar­piń­ski, pro­wa­dzą­cy ob­ra­dy Ka­pi­tu­ły i dzien­ni­karz nc+.

Ka­pi­tu­ła po­dej­mie rów­nież de­cy­zję o przy­zna­niu Super Gla­dia­to­ra, wrę­cza­ne­go za­wod­ni­kom, któ­rzy koń­czą ka­rie­rę, a mieli wy­jąt­ko­wy wkład w pol­ską piłkę ręcz­ną. 

No­mi­no­wa­nych do Gla­dia­to­rów – naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej na­gro­dy w pol­skiej piłce ręcz­nej - po­zna­my w Ma­ga­zy­nie Kontr­atak 13.05. o go­dzi­nie 21:00.