05.01.2004, 14:15

REGULAMIN KONKURSU "VIVE MISTRZ"

2.          Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1.    Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2.

2.2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Klubu oraz zawodnicy, członkowie zarządu klubu.

1.          Zasady Konkursu

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a)      w okresie trwania Konkursu nabyć w punktach sprzedaży podanych w pkt.3.8. folder.      

      w  którym zamieszczony będzie Kupon konkursowy upoważniający do wzięcia udziału w   

      konkursie, oraz:

b)      wypełnić czytelnie Kupon Konkursowy, podając swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

c)      Wykonać zadanie konkursowe podane w treści kuponu konkursowego – tj. odpowiedzieć na 2 pytania konkursowe /treść pytań/

d)      Podpisać Kupon w miejscu przeznaczonym na podpis,

e)      Podpisać zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych podanych na Kuponie na potrzeby przeprowadzenia Konkurs,

f)        Prawidłowo wypełniony Kupon Konkursowy z wpisanym zadaniem konkursowym przesłać do dnia 29.02.2003r. na adres KS VIVE ul.Krakowska 72 Kielce 25-701                z dopiskiem na kopercie „VIVE MISTRZ” lub wrzucić w czasie trwania Konkursu          do specjalnej urny konkursowej, oznaczonej KONKURS „VIVE” znajdującej się w siedzibie klubu. W przypadku przesłania kuponu konkursowego listownie decyduje data wpływu listu do odbiorcy.

3.2  Termin nadsyłania kuponów upływa z dniem 29.02.2004r.

3.3  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 03.03.2004r. w hali sportowej przy                     ul. Krakowskiej 72 w Kielcach, bezpośrednio przed meczem o mistrzostwo ekstraklasy piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2003/2004 pomiędzy KS Vive Kielce a KS AZS AWFiS Gdańsk poprzez losowanie spośród prawidłowo wypełnionych odpowiedzi zawartych w oryginalnych kuponach konkursowych w obecności notariusza.

3.4  W przypadku zmiany gospodarza zawodów lub przełożenia terminu meczu pomiędzy KS VIVE a KS AZS AWFiS Gdańsk w związku z udziałem drużyny w Lidze Mistrzów losowanie nagród odbędzie przed pierwszym – następującym  po dacie określonej w pkt. 3.3. - meczem KS VIVE rozgrywanym w hali sportowej przy                   ul Krakowskiej 72 w Kielcach. O zmianie terminu losowania nagród Organizator poinformuje poprzez: lokalne media i stronę internetową klubu www.vive.zetonet.pl        

3.5  W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie kupony z prawidłowo zakreślonymi odpowiedziami na pytania konkursowe zawarte na stronach folderu.

3.6  Nagrody losowane będą według wartości nagród w kolejności od najniższej tj.:

-         trzy talony na zakup farb i lakierów w Hurtowni Farb i Lakierów R.Kuca (każdy talon to równowartość 600,00 PLN brutto)

-         odkurzacz PROFI WAP – ALTO – równowartość 550,00 PLN brutto                       

do najwyższej tj.: samochodu osobowego KIA RIO, określonych w pkt.5.1 Regulaminu.

3.7  Wylosowany kupon do odbioru jednej nagrody, przyznanej w trybie pkt. 3.6. Raz  wylosowany kuponu nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

3.8  Kupony Konkursowe wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny (np. nie zawierające choć jednego z elementów wymaganych niniejszym Regulaminem), przesłane po terminie lub w jakikolwiek sposób niezgodny z wymogami Regulaminu, bądź też Kupony wypełnione nieczytelnie, lub przekazane Organizatorowi w inny sposób niż wskazany w regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie. To samo dotyczy zgłoszeń do konkursu dokonanych na innych formularzach (np. kartach pocztowych itp.) innych niż oryginalny Kupon Konkursowy.

3.9  Uczestnik będzie miał prawo przedstawić do Konkursu dowolną liczbę kuponów konkursowych - zgłoszeń. Jeden Kupon Konkursowy może zawierać tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego.

3.10          Kupon Konkursowy zawierać będzie – następujące oświadczenie Uczestnika Konkursu: „Wyrażam zgodę na jednorazowe wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym Kuponie wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród. Zapoznałem się z regulaminem Konkursu.” oraz oświadczenie Organizatora: „Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe umieszczone na niniejszym Kuponie zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu Konkursu”.

3.11          Foldery (w cenie 15 zł. ) można nabyć w:

1        Kioskach RUCH S.A. na terenie województwa świętokrzyskiego

2        Siedzibie klubu ul.Krakowska 72 Kielce 25-701

3        Czasie imprez organizowanych przez KS VIVE

4.      Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników

4.1.           Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona wyboru prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe spośród wszystkich nadesłanych i złożonych kuponów. Komisja przekaże i przygotuje kupony do losowania w trybie określonym w pkt 3.2 niniejszego regulaminu.

4.2.           Uczestnik Konkursu, którego zadanie konkursowe zostanie wylosowane i który:

a)      W okresie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu, skontaktuje się z Przedstawicielem Organizatora wskazanym w powiadomieniu o wynikach Konkursu.

b)      Zgłosi się osobiście w celu odbioru nagrody, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, nabędzie prawo do nagród, o których mowa w pkt.5.1 niniejszego Regulaminu.

4.3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po losowaniu w dniu 03.03.2004r. oraz w formie ogłoszenia wywieszonego na tablicy informacyjnej znajdującej się w Klubie Sportowym. Ogłoszenie zawierać będzie imiona i nazwiska Laureatów Konkursu .

4.4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku listami poleconymi na wskazany w Kuponie Konkursowym, w terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

5.      Nagrody

5.1.  Nagrodami w Konkursie są: Pierwsza nagroda samochód osobowy KIA RIO               o wartości rynkowej 39.000,00 PLN, druga nagroda trzy kupony na zakup farb i lakierów w Hurtowni Farb i Lakierów R.Kuca , każdy na wartość brutto 600,00PLN , trzecia nagroda odkurzacz PROFI WAP – ALTO o wartości 550,00 PLN brutto .

5.2. Nagrody będzie można odebrać bezpośrednio w dniu losowania lub terminie  uzgodnionym z Przedstawicielem Organizatora.

5.3. Nagrody zostaną wydane Laureatom legitymującym się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z umieszczonymi na Kuponie Konkursowym oraz posiadającym kompletny folder z kuponem kontrolnym. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania nagrody w przypadku braku kompletnego folderu z kuponem kontrolnym

5.4. Odbiór nagrody Uczestnik Konkursu pokwituje swoim podpisem podając
w pokwitowaniu swój numer identyfikacji podatkowej – NIP oraz wskazując Urząd Podatkowy właściwy dla jego rozliczeń podatku od osób fizycznych.

5.5. Laureat dokona zapłaty należnego 10% zryczałtowanego podatku od nagród wygranych w konkursie.

5.6. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie podanym w pkt. 5.2 nagroda ta przepada.

5.7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne nagród. Odpowiedzialność w tym zakresie ciąży wyłącznie na fundatorze nagrody.

6.      Odpowiedzialność organizatora

6.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za autentyczność kuponów konkursowych.

6.2. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestników z jakiegokolwiek tytułu w żadnym przypadku nie przekroczy liczby nagród określonych w pkt 5.1 niniejszego Regulaminu.

7.      Weryfikacja autentyczności zgłoszeń

7.1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału poprzez przekazanie Organizatorowi zgodnie z pkt. 3 .1 oryginalnego kuponu konkursowego, spełniającego wszystkie pozostałe warunki przewidziane w Regulaminie.

7.2.             Kupony konkursowe podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający Organizatorowi zweryfikowanie ich autentyczności, jak również zgłoszenia w inny sposób nie spełniające warunków zastrzeżonych w Regulaminie - są nieważne i nie uprawniają uczestników do żadnej nagrody. W przypadku sporu, co do ważności (autentyczności) zgłoszenia, decyzja przedstawiciela Organizatora, dotycząca weryfikacji jego autentyczności, podjęta będzie po porównaniu otrzymanych Kuponów konkursowych i ich zbadaniu dostępnymi środkami technicznymi, umożliwiającymi weryfikację oraz będzie wiążąca i ostateczna.

8.      Postępowanie reklamacyjne

8.1.Wszelkie reklamacje, dotyczące niniejszego Regulaminu (z wyłączeniem pkt. 5.8.) w tym co do obu przyznawania nagród oraz weryfikacji autentyczności zgłoszeń będą rozpatrywane przez komisję konkursową w dniu losowania nagród.

8.2.Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji uczestnika jest ostateczna i wiążąca.

9.      Postanowienia końcowe.

9.1.Informacje o Konkursie, w tym wgląd do jego Regulaminu, będzie można uzyskać pod numerem telefonu 3451044,  na stronie www.vive.zetonet.pl  lub w siedzibie Organizatora  ul.Krakowska 72 w Kielcach w godzinach: 8.00 – 16.00.

9.2.Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie jego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

ORGANIZATOR