Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KS ISKRA KIELCE

PRZETWARZANIE DANYCH – RODO I KORZYSTANIE Z COOKIES

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez KS Iskra Kielce informacji na temat Użytkowników serwisu www kielcehandball.pl, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności oraz przetwarzania danych dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: kielcehandball.pl
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KS Iskra Kielce z siedzibą w Kielcach, ulica Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000622365, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, NIP 9591973399, REGON 364602731, dalej zwany Administratorem lub operatorem. 
 3. Kontakt z Administratorem  możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kielcehandball.pl oraz tradycyjnie w siedzibie Administratora danych.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@kielcehandball.pl
 5. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach: 
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę Firmy.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

 

II WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

III HOSTING

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Primeo.pl

 

IV PRAWA UŻYTKOWNIKÓW I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkowników innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora: 
  • dostępu do danych osobowych dotyczących ich,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • oraz przenoszenia ich danych.
 1. Przysługuje Użytkownikom prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkowników interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Użytkowników  mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Wypełniając formularz i zaznaczając zgodę, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KS Iskra Kielce z siedzibą w Kielcach, w Hali Legionów, przy ulicy Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce .
 6. Użytkownik potwierdzając zgodę w formularzu, wyraża zgodę na otrzymywanie od KS Iskra Kielce  treści marketingowych (informacji handlowych).

 

VI LOGI ADMINISTRATORA

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

VII ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

VIII INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

IX ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której się używa i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone