Akredytacje

ORLEN SUPERLIGA I ORLEN POLSKI

Akredytacje na poszczególne mecze drużyny Mistrzów Polski w rozgrywkach ORLEN Superligi i ORLEN Pucharu Polski w sezonie 2023/2024 przyznawane będą za pośrednictwem systemu Accredito. Procesy akredytacyjne uruchamiane są każdorazowo na kilka dni przed danym meczem, rozgrywanym w Hali Legionów. W celu aplikowania o akredytację należy założyć konto na stronie Accredito.com oraz zasubskrybować biuro prasowe naszego klubu.

LIGA MISTRZÓW

Dziennikarze radiowi, telewizyjni oraz telewizji internetowych akredytują się na mecze EHF Champions League za pomocą specjalnego formularza, udostępnionego przez EHF. Formularz ten ma postać arkusza kalkulacyjnego, w którym z listy rozwijanej należy wybrać mecz, na który chcą się Państwo akredytować, a następnie wypełnić pozostałe pola. Wypełnione wnioski należy wysłać na adres  mediaTV(at)ehfmarketing.com w formacie .xls lub .pdf, najpóźniej trzy dni przed terminem spotkania.

Proces akredytacyjny na domowe mecze w Lidze Mistrzów dla pozostałych dziennikarzy oraz fotoreporterów jest każdorazowo uruchamiany za pośrednictwem systemu Accredito. 

KONTAKT

W razie pytań dotyczących procesu akredytacyjnego prosimy o kontakt.

Marcin Batóg

email: m.batog(at)kielcehandball.pl
kom. +48 669 668 118


ENGLISH

POLISH LEAGUE & CUP

Accreditations for individual matches of PGNiG Superliga and PGNiG Polish Cup in the season 2022/23 will be available via the Accredito system. Each time accreditation processes are run a few days before a particular match played in the Hala Legionów. In order to apply for accreditation, you need to create an account on the Accredito.com website and subscribe the Industria Kielce press office channel.

YOU CAN APPLY FOR AN ACCREDITATION FOR THE WHOLE SEASON UNTIL 15.08.2022.

If impossible, please, contact us directly at n.rzeszut(at)kielcehandball.pl.

CHAMPIONS LEAGUE

Radio, TV and Internet TV journalists apply fr accreditations for the Velux EHF Champions League matches using a special form provided by the EHF. The form is the Excel spreadsheet, in which you should select the match you want to apply for from the drop-down list and then fill in the remaining fields. Completed foorms should be sent to mediaTV(at)ehfmarketing.com in .xls or .pdf format, at the latest three days ahead of the game.

The accreditation process for home matches of Industria Kielce in the Champions League for other journalists and photographers is run via the Accredito system. If you can not create an account, please, contact us directly at CONTACT m.batog(at)kielcehandball.pl

If you have any questions regarding accreditation process, do not hesitate to contact us.

Marcin Batóg

email: m.batog(at)kielcehandball.pl
kom. +48 669 668 118REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH ORAZ 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI W RAMACH ROZGRYWEK PGNIG SUPERLIGI


ZASADY OGÓLNE

1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Klubu, na podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych dostępnych na stornie: www.media.pgnig-superliga.pl/superliga-mezczyzn/akredytacje/. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Składając wniosek o akredytację przedstawiciele mediów muszą liczyć się z tym, że ich dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wydania i weryfikacji akredytacji.
3. Akredytacje udzielane są przedstawicielom zarejestrowanych prawnie mediów i aktywnie działającym fotoreporterom, działającym w ramach agencji fotograficznych oraz przedstawicielom uznanych portali internetowych.
4. Akredytacje dla dziennikarzy wydawane są na podstawie ważnych legitymacji prasowych, dla pozostałych osób na podstawie zaświadczeń od podmiotów medialnych o stałej współpracy ze składającym wniosek o akredytację.
5. We wniosku o akredytację należy wyraźnie wskazać jakiego medium/mediów akredytowany jest przedstawicielem.
6. Klub zastrzega sobie możliwość́ odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
7. Rodzaje akredytacji:
a) sezonowe - na wszystkie mecze drużyny Klubu rozgrywane w charakterze gospodarza w rozgrywkach PGNiG Superligi lub Pucharu Polski,
b) jednorazowe – na jeden konkretny mecz drużyny Klubu, rozgrywany na jego obiekcie.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKJĄCE AKREDYTACJI

1. Akredytacja upoważnia do wstępu na miejsca przeznaczone dla mediów oraz na sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich.
2. Przyznana akredytacja jest imienna i upoważnia do wejścia na teren hali wyłącznie osobę, na której nazwisko została wydana.
3. Akredytacja nie daje prawa do jej użyczania lub przenoszenia na jakąkolwiek inna osobę.
4. Akredytacje lub identyfikatory będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne.
5. Akredytowanemu lub podmiotowi medialnemu, w imieniu którego akredytacja została udzielona, odpowiedzialnym za przekazanie akredytacji osobie nieuprawnionej, akredytacja zostanie cofnięta do odwołania.
6. Przyznana akredytacja potwierdzana jest identyfikatorem. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich identyfikator musi być umieszczony przez jego posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
7. Służby porządkowe mają prawo do weryfikowania przyznanych akredytacji oraz potwierdzania tożsamości akredytowanego.
8. Odmowa okazania identyfikatora lub potwierdzenia tożsamości legitymacją prasową lub innym dokumentem tożsamości upoważnia służby porządkowe do żądania zwrotu identyfikatora oraz żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu, na którym rozgrywany jest mecz.
9. Fotoreporterzy są dodatkowo zobowiązani posiadać kamizelki odblaskowe w trakcie wykonywania obowiązków. Kamizelki wypożycza Klub gospodarza.
10. Osoby akredytowane nie mogą wykorzystywać faktu posiadania akredytacji w celach niezwiązanych z pełnieniem obowiązków służbowych na rzecz medium wskazanego we wniosku akredytacyjnym. (robienie zdjęć z zawodnikami, zbieranie autografów, itp.).
11. Osoby akredytowane nie są uprawnione do wykonywania czynności służbowych na rzecz mediów, które nie zostały wskazane we wniosku akredytacyjnym.
12. Prowadzenie relacji na żywo z meczu, zbieranie i przekazywanie statystyk, w tym również z wykorzystaniem aplikacji, jest bezwzględnie zabronione w każdej formie. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie specjalnej zgody w oparciu o wcześniej zawarte z Superligą Sp. z o.o. umowy o współpracy. Niezastosowanie się do powyższego zakazu powoduje automatyczne cofnięcie akredytacji i konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu, na którym rozgrywany jest mecz.
13. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych, obowiązujących podczas imprezy, w tym – w szczególności – regulaminu imprezy masowej oraz regulaminu obiektu sportowego.
14. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub ma prawo cofnąć lub unieważnić akredytację prasową bez podawania przyczyny.
2. Akredytacje będą cofane automatycznie w przypadku:
a) naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu,
b) rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich,
c) zamieszczania w relacjach z meczu nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji,
d) publikowania treści naruszających dobre imię Klubu, jego zawodników lub pracowników.
3. Wszelkie decyzje o przyznaniu, cofnięciu lub odwołaniu akredytacji są autonomicznymi decyzjami Klubu. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, ani nie mogą one być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Klubu.